rajvosa
useravatar
User Info

posvojenje

Molimo za pravni savjet, a u pitanju je slijedeče:

majka sa punodobnim djetetom je sklopila brak sa stranim državljaninom. Da li postoji zakonska mogučnost da očuh, posvoji dijete ( punodobno - 19 godina), i ako postoji, kome se obratiti. Napomena, i dijete je saglasno za posvojenje.

Unaprijed se zahvaljujem


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
Legal
useravatar
User Info

Re: posvojenje

b) Posebni uvjeti za potpuno posvojenje
Članak 101.
Potpuno se može posvojiti dijete do 10. godine života.
Članak 102.
(1) Potpuno posvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, te maćeha ili očuh djeteta koje se posvaja.
(2) Izvanbračni partneri koji najmanje pet godina žive u izvanbračnoj zajednici mogu potpuno posvojiti dijete.
c) Posebni uvjeti za nepotpuno posvojenje
Članak 103.
(1) Nepotpuno se može posvojiti dijete do navršene 18. godine života.
(2) Za posvojenje djeteta starijeg od 10 godina i sposobnog da shvati značenje posvojenja potreban je njegov pristanak.


Postigli bismo mnogo vise stvari kada ne bismo pretpostavljali da su nemoguce

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
micomajstor
useravatar
User Info

Re: posvojenje

da li je moguće usvojiti dijete razvedenih roditelja i to bez pristanka majke koja nema pravo starateljstva nad maloljetnim djetetom (16 god.) Usvojitelji su djed i baba koji su stariji 45 godina od usvojenika i u krvnom srodstvu. da li oni krše zakon?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: posvojenje

Postovani,u prilogu posta vam prosljedjujem odredbe clanova od 91 do 123 Porodicnog zakona FBiH,koji se nacelno nerazlikuje od vazeceg zakona u RS,gdje su vam decidna objasnjenja na vasa pitanja.
Član 91                          . (1) Usvojenje je poseban oblik porodično-pravne zaštite djece bez roditelja ili bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, kojim se zasniva roditeljski, odnosno srodnički odnos. (2) Usvojenje se može zasnovati kao nepotpuno i potpuno. Član 92.               (1) Dijete ima pravo znati da je usvojeno. (2) Usvojioci su dužni upoznati dijete da je usvojeno najkasnije do njegove sedme godine života, odnosno odmah nakon zasnivanja usvojenja ako je usvojeno starije dijete. 2. Uvjeti za zasnivanje usvojenja a) Zajedničke odredbe Član 93. (1) Usvojenje se može zasnovati samo ako je u interesu usvojenika. (2) Ne može se usvojiti srodnik po krvi u pravoj liniji, ni brat, ni sestra. (3) Staratelj ne može usvojiti svog štićenika dok ga organ starateljstva ne razriješi dužnosti staratelja. Član 94. (1) Ne može se usvojiti dijete prije isteka tri mjeseca od njegovog rođenja. (2) Ne može se usvojiti dijete maloljetnih roditelja. Izuzetno, ovose dijete može usvojiti po isteku jedne godine od njegovog rođenjaako nema izgleda da će se ono podizati u porodici roditelja, odnosno drugih bližih srodnika. (3) Dijete čiji su roditelji nepoznati može se usvojiti tek po isteku tri mjeseca od njegovog napuštanja. Član 95. (1) Usvojilac može biti državljanin Bosne i Hercegovine. (2) Usvojilac može biti i strani državljanin, ako je usvojenje u najboljem interesu djeteta i ako dijete ne može biti usvojeno u Bosni i Hercegovini. (3) Usvojenje izstava 2. ovog člana ne može se zasnovati bez prethodnog odobrenja federalnog organa nadležnog za poslove socijalne zaštite. 15
Page 16 Član 96. (1) Usvojilac može biti samo osoba koja je u životnoj dobi od 25 do 45 godina i koja je starija od usvojenika najmanje 18 godina. (2) Usvojioci koji zajednički usvajaju isto dijete mogu ga usvojiti i ako samo jedan od njih ispunjava uvjete iz stava 1. ovog člana. (3) Ako postoje osobno opravdani razlozi, usvojilac može biti i osoba starija od 45 godina, ali dobna razlika između usvojioca iusvojenika ne smije biti veća od 45 godina. (4) Ako usvojioci usvajaju sestre i braću ili sestre i braću po majci ili ocu, usvojiti mogu i ako jedan od njih ispunjavauvjete iz stava 1. ovog člana samo u odnosu na jedno dijete. Član 97. (1) Usvojiti ne može osoba: a) kojoj je dok traje nesposobnost oduzeto roditeljsko staranje, b) kojoj je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost, c) koja ne pruža dovoljno jamstva da će pravilno ostvarivati roditeljsko staranje. (2) Usvojiti nemože ni osoba kod čijeg bračnog partnera postoji jedna od okolnosti iz stava 1. ovog člana. Član 98. (1) Za usvojenje je potreban pristanak oba roditelja ili jedinog roditelja djeteta, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno. (2) Pristanak roditelja mora biti izričit u odnosu na vrstuusvojenja. Član 99. Za usvojenje nije potreban pristanak roditelja usvojenika: a) kome je oduzeto roditeljsko staranje; b) koji ne živisa djetetom, a tri mjeseca je u većoj mjeri zapustio staranje o djetetu; c) koji je maloljetan, a nije sposoban shvatiti značenje usvojenja; d) kome je ograničena ili oduzeta poslovna sposobnost; e) kome je boravište nepoznato najmanje šest mjeseci, a u tom periodu se ne brine za dijete. Član 100. (1) Za usvojenje djeteta pod starateljstvom potreban je pristanak staratelja, osim ako pristanak daje maloljetni roditelj. (2) Ako je staratelj osobazaposlena u organu starateljstva,pristanak za usvojenje daje staratelj za poseban slučaj. b) Posebni uvjeti za potpuno usvojenje Član 101. Potpuno semože usvojiti dijete do 10. godine života. Član 102. (1) Potpuno usvojiti dijete mogu bračni partneri zajednički, te maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja. (2) Vanbračni partneri koji žive najmanje pet godina u vanbračnojzajednici mogu potpuno usvojiti dijete. 16
Page 17 c) Posebni uvjeti za nepotpuno usvojenje Član 103. (1) Nepotpuno se može usvojiti dijete do navršene 18. godine života. (2) Za usvojenje djeteta starijeg od 10 godina i sposobnog da shvati značenje usvojenja potreban je njegov pristanak. Član 104. (1) Nepotpuno mogu usvojiti dijete bračni partneri zajednički, jedan bračni partner uz pristanak drugog i maćeha ili očuh djeteta koje se usvaja. (2) Osoba koja nijeu braku i vanbračni partneri koji žive u vanbračnoj zajednici koja traje najmanje pet godina, mogu nepotpuno usvojiti dijete ako za to postoje naročito opravdani razlozi. 3. Postupak zasnivanjausvojenja Član 105. (1) Za vođenje postupka zasnivanja usvojenja nadležan je organ starateljstva mjesta prebivališta, odnosno boravišta djeteta, ako se njegovo prebivalište ne može utvrditi. (2) Osoba koja želi usvojitidijete podnosi zahtjev organu starateljstva. (3) U postupku zasnivanja usvojenja djeteta isključena je javnost. Član 106. (1) Organ starateljstva na osnovupriloženih, odnosno po službenoj dužnosti pribavljenih dokaza utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za zasnivanje usvojenja djeteta propisani ovim Zakonom. (2) Organstarateljstva po službenoj dužnosti pribavlja mišljenje o podobnosti osobe koja želi usvojitidijete od organa starateljstva njenog prebivališta, kao i od porodičnog savjetovališta i drugih odgovarajućih organizacija i stručnjaka (socijalni radnik, psiholog, ljekar, pedagog i dr.). (3)Federalni ministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona propisat će metode utvrđivanja podobnosti za usvojenje i način izrade mišljenja opodobnosti. Član 107. (1) U postupku zasnivanja usvojenja roditelj djeteta, bračni partner osobe koja namjerava usvojiti dijete i dijete daju svoj pristanak za usvojenje pred organom starateljstva koji vodi postupak ili organom starateljstva svog prebivališta, odnosno boravišta, ako se prebivalište ne može utvrditi. (2) Ako je pristanak dat pred organom koji ne vodi postupak zasnivanja usvojenja, ovaj organ ovjereni zapisnik odmah će dostaviti organu koji vodi postupak. (3) Dijete svoj pristanak na usvojenje daje bez prisustva roditelja i osoba koje gažele usvojiti. Član 108. (1) Roditelj svoj pristanak na usvojenje može dati i prije pokretanja postupka zasnivanja usvojenja, ali tek kad dijete navrši tri mjeseca života. (2) Organ starateljstva upoznat će roditelja sa pravnim posljedicama njegovog pristanka i usvojenja prije nego on da pristanak na usvojenje. (3) Pristanak se daje na zapisnik, a ovjereni prijepis zapisnika uručuje se roditelju. (4) Roditelj može odustati od pristanka na usvojenje u roku od 30 dana od potpisivanja zapisnika iz stava 3. ovog člana. 17
(5) Roditelj čiji pristanak na usvojenje djeteta nije potreban, kao i roditelj koji je pristao da dijete usvoje njemu nepoznati usvojioci, nije stranka u postupku. Član 109. (1) U postupku zasnivanja usvojenja organ starateljstva upozorit će usvojioce na obavezu iz stava 2. član 92. ovog Zakona. (2) U postupku zasnivanja usvojenja organ starateljstva upoznat će roditelje djeteta, usvojioce i dijetestarije od 10 godina sa pravnim posljedicama usvojenja. Član 110. (1) Prije donošenja rješenja o zasnivanju usvojenja organ starateljstva će bez naknade smjestit dijete u porodicu budućih usvojilaca na period od šest mjeseci. (2) Za vrijeme trajanja smještaja iz stava 1. ovog člana dijete će biti pod osobnim nadzorom organa starateljstva kako bi se utvrdilo da li je usvojenje u njegovom najboljem interesu. Član 111. (1) U izreci rješenja o zasnivanju usvojenja organ starateljstva navodi: ime i prezime, datum i mjesto rođenja i državljanstvo usvojenika, ime i prezime jednog roditelja, matični broj i državljanstvo usvojioca, vrstu usvojenja i novo ime i prezime usvojenika. (2) Protiv rješenja o zasnivanju usvojenja stranka može podnijeti žalbu u roku od osam dana od dana prijema rješenja. (3) Usvojenje je zasnovano kad rješenje o zasnivanju usvojenja postane pravomoćno. (4) Organ starateljstva dužan je pravomoćno rješenje o zasnivanjuusvojenja odmah dostaviti nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih. (5) Matičar će upisati u matičnu knjigu rođenih podatke iz stava 1.ovog člana. (6) Federalni ministar pravde u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona propisat će način upisa u matičnu knjigu rođenih. Član 112. (1) Organ starateljstva vodi spisepredmeta i zapisnik o usvojenju, te evidenciju i dokumentaciju o usvojenoj djeci. (2) Podaci o usvojenju službena su tajna. (3) Uvid u spise predmeta o usvojenjudopustit će se punoljetnom usvojeniku, usvojiocu i roditelju djeteta koji je dao pristanak za usvojenje u skladu sa članom 98. ovog Zakona. (4) Organ starateljstva dopustit će uvid u spise predmeta maloljetnom usvojeniku ukoliko utvrdi da je to u njegovom interesu. (5) Federalniministar rada i socijalne politike u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona propisati će način vođenja zapisnika i spisa predmeta o usvojenju, te način vođenja evidencije i dokumentacije o usvojenoj djeci. 4. Prava i dužnosti iz potpunog usvojenja Član 113. (1) Potpunim usvojenjem se između usvojioca i njegovih srodnika, sa jedne strane, i usvojenika i njegovih potomaka, sa druge strane, zasniva neraskidiv odnos srodstva jednak krvnom srodstvu. 18
Page 19 (2) U matičnu knjigu rođenih usvojioci se upisuju kao roditelji usvojenika. Član 114. Potpunim usvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti usvojenika i njegovih krvnih srodnika, osim akodijete usvoji maćeha ili očuh. Član 115. (1) Usvojioci sporazumno određuju ime usvojeniku. (2) Usvojenik dobiva zajedničko prezime usvojioca. Ako usvojioci nemaju zajedničko prezime, sporazumno će odrediti prezime usvojenika. (3) Ako se ne postignesporazum iz st. 1. i 2. ovog člana, o imenu i prezimenu usvojenika odlučit će organ starateljstva. Član 116. Osporavanje i utvrđivanje materinstva i očinstva nije dozvoljeno nakon zasnivanja potpunog usvojenja. 5. Prava i dužnosti iz nepotpunog usvojenja Član 117. (1) Nepotpunim usvojenjem nastaju između usvojioca, sa jedne strane, te usvojenika i njegovih potomaka, sa druge strane, prava i dužnosti koja prema zakonu postoje između roditelja i djece, osim ako zakonom nije drukčije određeno. (2) Nepotpuno usvojenje ne utiče na prava i dužnosti usvojenika prema njegovim roditeljima i drugim srodnicima. Član 118. (1) Usvojioci mogu odrediti ime usvojeniku. (2) Usvojenik dobiva prezime usvojioca, osim ako usvojilac odluči da usvojenik zadržisvoje prezime ili da svom prezimenu doda prezime usvojioca. (3) Za promjenu imena i prezimena potreban je pristanak usvojenika starijeg od 10 godina. Član 119. Usvojilac može usvojenika ograničiti ili isključiti iz prava nasljeđivanja, pod uvjetima predviđenim u posebnom zakonu. 6. Raskid nepotpunog usvojenja Član 120. Nepotpuno usvojenje može raskinuti organ starateljstva po službenoj dužnosti ili na prijedlog usvojioca ako utvrdi da to zahtijevaju opravdani interesi maloljetnog usvojenika. Član 121. O raskidu nepotpunog usvojenja organ starateljstva može odlučiti i na pojedinačan ili zajednički zahtjev usvojioca i punoljetnog usvojenikaako utvrdi da za to postoje opravdani razlozi. Član 122. (1) Ako maloljetni usvojenik nema krvne srodnike koji su ga prema zakonu dužni izdržavati ili oni nisu u stanju izdržavati ga, organ starateljstva može rješenjem o raskidu usvojenja obavezati usvojioce da izdržavaju usvojenika. 19
Page 20 (2) Ako usvojilac nije sposoban za rad i nema dovoljno sredstava za život, organ starateljstva može rješenjem o raskidu usvojenja obavezati punoljetnog usvojenika da izdržava usvojioca, uzimajući u obzir i razloge koji su doveli do raskida usvojenja . (3) Rješenjem iz st. 1. i 2. ovog člana izdržavanjese može odrediti najdulje do godinu dana. Član 123. (1) Usvojenje prestaje kada rješenje o raskidu usvojenja postane pravomoćno. (2) U slučaju raskida usvojenja usvojenik može zadržatiprezime usvojioca. (3) Rješenje o raskidu usvojenja organ starateljstva dužan je u roku od osam dana od dana pravomoćnostirješenja dostaviti nadležnom matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih...
pozdrav


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
micomajstor
useravatar
User Info

Re: posvojenje

krši se zakon u čnanu :96 (1) i (3) i čnan :122 (1)


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
matrix
useravatar
User Info

Re: posvojenje

micomajstor napisao/la je:

krši se zakon u čnanu :96 (1) i (3) i čnan :122 (1)
Zakon bi se krsio kada bi nesto ostvarili mimo zakona,blaze receno nisu ispunjeni uslovi koji se odnose na dobnu razliku izmedju usvojenika i usvojioca.


"noćna mora je upasti u paukovu mrežu pravnih zavrzlama"

Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 4840  Ukupno tema: 1865  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666655  Ukupno postova danas: 10
Info korisnika:   Najnoviji član :  aponoz   Članova online: 0   Gostiju online: 60
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano