pravobih85
useravatar
User Info

stečajni postupak

Molim Vas ako neko može da mi ukratko kaže koje su poslijedice za osnivača d.o.o. nakon okončanja stečajnog postupka?
Da li postoje neka ograničenja u pogledu ponovnog osnivanja d.o.o.?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
CedarTeeth
useravatar
User Info

Re: stečajni postupak

Poštovani,

pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka regulirane su Zakonom o stečajnom postupku /Službene novine Federacije BiH, 29/03, 32/04, 42/06/ kako slijedi:

4. PRAVNE POSLJEDICE OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA
a. Opće djelovanje otvaranja stečajnog postupka

Članak 51.
Prelazak prava upravljanja i raspolaganja
Otvaranjem stečajnog postupka prava stečajnog dužnika da upravlja i raspolaže imovinom koja pripada stečajnoj masi, kao i prava tijela, prokurista, zastupnika i punomoćnika stečajnog dužnika prelaze na stečajnog upravitelja.

Članak 52.
Raspolaganja stečajnog dužnika
(1) Raspolaganja stečajnog dužnika predmetom stečajne mase nakon otvaranja stečajnog postupka bez pravnog su učinka, osim onih raspolaganja za koja vrijede opća pravila o zaštiti povjerenja u zemljišne knjige i druge javne registre. Stečajni upravitelj može zahtijevati povrat predmeta raspolaganja, a druga strana ima pravo na povrat obavljene protučinidbe, ukoliko ta protučinidba još postoji u stečajnoj masi.
(2) Za raspolaganja stečajnog dužnika učinjena na dan otvaranja stečajnog postupka pretpostavlja se da su obavljena nakon otvaranja stečajnog postupka.

Članak 53.
Činidbe u korist stečajnog dužnika
(1) Ako nakon otvaranja stečajnog postupka neko neposredno ispuni obvezu stečajnom dužniku, oslobađa se svoje obveze obavljanja činidbe stečajnom upravitelju samo ako u vrijeme izvršenja nije znao za otvaranje stečajnog postupka.
(2) Pretpostavlja se da osoba koja je izvršila obvezu prije javnog oglašavanja otvaranja stečajnog postupka, nije znalo za otvaranje stečajnog postupka.

Članak 54.
Podjela imovine pravne zajednice
(1) Ako je stečajni dužnik u pravnoj zajednici sa trećom osobom (kao npr. suvlasništvo, zajedničko vlasništvo, ortaštvo) razvrgnuće pravne zajednice provodi se izvan stečajnog postupka.
(2) Iz dijela imovine stečajnog dužnika, dobivenog razvrgnućem zajednice, može se tražiti odvojeno namirenje obveza koje su proistekle iz odnosa pravne zajednice.
(3) U stečajnom postupku su bez učinka ugovorne odredbe kojima se u pravnim zajednicama iz stavka 1. ovoga članka, isključuje trajno ili za određeno vrijeme, pravo na zahtijev razvrgnuća zajednice ili kojima se za to određuje poseban otkazni rok.

Članak 55.
Preuzimanje sporova
(1) Otvaranjem stečajnog postupka prekidaju se sudski postupci i postupci pred arbitražama ukoliko se odnose na stečajnu masu. Prekid traje do zaključenja stečajnog postupka, ukoliko se pravni spor prije toga ne nastavi sukladno odredbama ovoga članka.
(2) Pravne sporove o imovini koja pripada stečajnoj masi, u kojima je stečajni dužnik tužitelj i koji su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka u tijeku, stečajni upravitelj i protivna stranka u sporu mogu nastaviti u onom stanju u kojem se nalaze.
(3) Pravne sporove koji teku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka i u kojima je stečajni dužnik tuženi, može preuzeti i stečajni upravitelj i protivna stranka, ako se tiču:
1) izlučenja nekog predmeta iz stečajne mase,
2) odvojenog namirenja ili
3) dugova stečajne mase.
(4) Pravne sporove koji se odnose na stečajna tražbine, vjerovnik može nastaviti tek ako stečajni upravitelj na ročištu za ispitivanje ta tražbine ospori.
(5) Ako stečajni upravitelj odmah prizna zahtjev, protivnik može ostvarivati pravo na naknadu troškova parničnog postupka samo kao stečajni vjerovnik.

Članak 56.
Tražbine stečajnih vjerovnika
Stečajni vjerovnici mogu svoje tražbine prema stečajnom dužniku ostvarivati samo u stečajnom postupku.
Članak 57.
Ovrha prije otvaranja stečajnog postupka
Ako stečajni vjerovnik u tijeku posljednjih 60 dana prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka ili nakon isteka tog roka tijekom prisilne ovrhe ili prisilnim sudskim osiguranjem stekne razlučno pravo ili neko drugo osiguranje na imovinu stečajnog dužnika koja ulazi u stečajnu masu, to pravo osiguranja otvaranjem stečajnog postupka prestaje.
Članak 58.
Zabrana ovrhe i osiguranja
(1) Nakon otvaranja stečajnog postupka stečajni vjerovnici ne mogu protiv stečajnog dužnika tražiti prisilnu ovrhu niti tražiti osiguranje na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu.
(2) Postupci iz stavaka 1. ovoga članka, koji su u tijeku u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, prekidaju se.
(3) Stečajni sudac odlučuje o prigovorima koji budu podneseni na temelju odredaba stavka 1. ovoga članka protiv dopuštenosti prisilne ovrhe.
(4) Nakon otvaranja stečajnog postupka razlučni vjerovnici mogu pokrenuti postupak protiv dužnika da bi izvršili svoja prava ovrhe i osiguranja po općim pravilima ovršnog postupka. Svi prekinuti postupci ovrhe i osiguranja koje su ti vjerovnici pokrenuli prije otvaranja stečajnog postupka, bit će ponovno pokrenuti i vođeni na ovršnom sudu sukladno pravilima ovršnog postupka.
(5) Nakon primitka prijedloga za ovrhu razlučnog povjerioca, sud može odlučiti da se ne pokreće ovršni postupak sukladno stavku 4. ovoga članka, ili ovrhu odložiti ako stečajni upravitelj osigura odgovarajuću zaštitu tražbine razlučnog vjerovnika. Odgovarajuća zaštita razlučne tražbine znači zaštitu koja je priznata odlukom suda pri čemu je vrijednost garancije dovoljna, tako da odlaganje ovršnog postupka neće dovesti do oštećenja vjerovnika na bilo koji način.
Članak 59.
Zabrana ovrhe radi ostvarivanja tražbine prema stečajnoj masi

(1) Prinudna ovrha radi ostvarivanja dugova stečajne mase koja nije zasnovana pravnom radnjom stečajnog upravitelja nije dopuštena u roku od šest mjeseci od dana otvaranja stečajnog postupka.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na:
1) obveze stečajne mase iz dvostranoobveznog ugovora čije je ispunjenje izabrao stečajni upravitelj,
2) obveze iz trajnog obligacionog odnosa po istjeku prvog roka u kojemu je stečajni upravitelj mogao da otkaže ugovor, sukladno ovom zakonu,
3) obveze iz radnog odnosa ili drugog trajnog obligacionog odnosa, ukoliko je stečajni upravitelj tražio ispunjenje protučinidbe u korist stečajne mase.
Članak 60.
Isključivanje stjecanja prava na imovinu koja ulazi u stečajnu masu

(1) Nakon otvaranja stečajnog postupka ne mogu se valjano stjecati prava na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu, čak i u slučaju da se to stjecanje ne temelji na raspolaganju stečajnog dužnika ni na prinudnoj ovrsi ili osiguranju u korist stečajnog vjerovnika.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na slučajeve stjecanja povjerenjem u zemljišne knjige i druge javne registre.

Članak 61.
Zabrana pošte
(1) Ukoliko se to čini potrebnim da bi se razjasnile ili spriječile pravne radnje stečajnog dužnika koje su štetne za vjerovnike, stečajni sudac na zahtjev stečajnog upravitelja ili po službenoj dužnosti, donosi rješenje da se određene ili sve poštanske pošiljke za stečajnog dužnika moraju dostavljati stečajnom upravitelju. To rješenje mora biti obrazloženo.
(2) Stečajni upravitelj ovlašten je otvarati pošiljke koje su mu dostavljene. Pošiljke čiji se sadržaj ne odnosi na stečajnu masu bez odlaganja se moraju dostaviti stečajnom dužniku. Prispjela pošta protokolira se po pravilima o uredskom poslovanju i evidentira njen primitak i njeno uručenje naslovljenoj osobi.
(3) Protiv rješenja o zabrani pošte, stečajni dužnik može uložiti priziv. Stečajni sudac dužan je ukinuti rješenje nakon saslušanja stečajnog upravitelja, ukoliko pretpostavke za nju prestanu da postoje.

Članak 62.
Dužnikove obveze obavještavanja i suradnje
(1) Stečajni dužnik obvezan je stečajnom sudu, stečajnom upravitelju, odboru vjerovnika, i prema naređenju stečajnog suca, skupštini vjerovnika davati obavještenja o svim okolnostima koje se odnose na postupak.
(2) Obavještenja dana prema odredbama stavka 1. ovoga članka mogu se koristiti u kaznenom ili prekršajnom postupku protiv stečajnog dužnika ili njegovih bliskih srodnika, samo uz njegov pristanak.
(3) Stečajni dužnik je dužan stečajnom upravitelju predati svu potrebnu dokumentaciju i pomagati mu pri ispunjenju njegovih zadataka.
(4) Stečajni dužnik je obvezan po naređenju stečajnog suca u svako doba staviti se na raspolaganje kako bi ispunio svoje obveze obavještavanja i suradnje. On je dužan susprezati se od svih radnji koje su protivne ispunjavanju ovih obveza.
(5) Ako se to za pribavljanje istinitih iskaza čini potrebnim, stečajni sudac će naložiti stečajnom dužniku da na zapisnik pred stečajnim sucem iskaže da je traženu informaciju dao točno i potpuno prema najboljem znanju i savjesti.
(6) Stečajni sudac može protiv stečajnog dužnika odrediti prinudne mjere u slučaju da:
1) stečajni dužnik odbija davanje informacije ili iskaza o potpunosti danih podataka ili suradnju sa stečajnim upraviteljem u ispunjavanju njegovih zadataka,
2) unatoč nalogu suda izbjegava ili namjerava izbjeći davanje obavještenja i suradnju, a osobito ako unatoč zabrane udaljavanja priprema se za bjekstvo,
3) ako je to potrebno, za sprječavanje radnji stečajnog dužnika koje su protivne ispunjavanju njegovih obveza obavještavanja i sudjelovanja, a osobito radi osiguranja stečajne mase.
(7) Određivanje sredstava prinude, njihovo provođenje, kao i pravni lijekovi protiv određivanja sredstava prisile vrše se na temelju Članka 10. st. od 2. do 5. ovoga zakona.

Članak 63.
Zastupnici tijela
(1) U slučaju da je stečajni dužnik pravna osoba, odredbe čl. 61. i 62. ovoga zakona, shodno se primjenjuju na članove njegove uprave ili nadzornog tijela, kao i na članove koji odgovaraju svojom imovinom u slučaju da su ovlašteni za zastupanje.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka ne odnosi se na osobe koje su navedene dužnosti napustile prije više od dvije godine prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka.
Članak 64.
Lična odgovornost članova društva
Ako je stečajni postupak otvoren nad društvom čiji članovi osobno odgovaraju za obveze društva, zahtjeve protiv članova društva na temelju njihove lične odgovornosti, koji proizilaze iz odredbi ovoga ili nekog drugog zakona, za vrijeme stečajnog postupka može ostvarivati samo stečajni upravitelj.


Pozdrav.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
pravobih85
useravatar
User Info

Re: stečajni postupak

Hvala puno na odgovoru. samo me još zanima da li to ostavlja neke poslijedice na osnivača d.o.o. koje je otišlo pod stečaj. Da li on poslije okončanja stečajnog postupka može ponovo osnovati d.o.o.?


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5873  Ukupno tema: 1862  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666629  Ukupno postova danas: 9
Info korisnika:   Najnoviji član :  esad071   Članova online: 2   Gostiju online: 68
Online 
matrixesad071
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano