MuhaAba
useravatar
User Info

Povrat poreza na prvu nekretninu

Poštovanje,
Molim vas za informaciju da li je moguće i na koji način u Kantonu Sarajevo tražiti povrat poreza na kupljenu nekretninu ( prvo vlasništvo)? Naime kupili smo stan i podigli kredit krajem aprila ove godine i platili porez od 5%. Radi se o Sarajevu.
Unaprijed hvala na brzom i detaljnom odgovoru.

LP


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja
CedarTeeth
useravatar
User Info

Re: Povrat poreza na prvu nekretninu

Poštovani,

Pitanje poreskog oslobođenja regulirano je Zakonom o porezu na promet nepokretnosti i prava ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/05-Prečišćen tekst, 25/06 i 41/08). Tako je u članku 17. propisano da porez na promet nepokretnosti ne  plaća se:

1.    na prenos vlasništva na poljoprivrednom zemljištu koje služi u poljoprivredne svrhe i koje je po Urbanističkom planu utvrđeno kao poljoprivredno,
2.    na prenos prava vlasništva na nepokretnostima koje se vrši na BiH, FBiH, Kanton, Grad, općine i njihove organe uprave,
3.    na prenos vlasništva na stanovima u slučajevima kada Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide i borce prodaje stanove članovima porodica šehida i poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima i borcima, a koji rješavaju svoje stambeno pitanje prvi put,
4.    na prenos vlasni{tva na nepokretnostima kada je kupac ~lan porodice {ehida i poginulog borca, ratni vojni invalid i borac koji je u jedinicama Oru`anih snaga RBiH proveo najmanje 24 mjeseca za vrijeme oru`ane agresije na BiH, a koji rje{ava svoje stambeno pitanje prvi put,
5.    na prenos vlasništva na nepokretnostima kada Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo kupuje stanove i dodjeljuje u vlasništvo ratnim vojnim invalidima I grupe, ratnim vojnim invalidima koji su radno nesposobni po osnovu ranjavanja ili ozljeđivanja za vrijeme službe u Oružanim snagama RBiH i djeci šehida i poginulih boraca bez oba roditelja,
6.    na prenos prava vlasništva na nepokretnostima u skladu sa propisima o privatizaciji državne svojine na teritoriji Federacije BiH,
7.    na prenos vlasništva na nepokretnostima u postupku komasacije, arondacije, privatizacije i eksproprijacije ili na osnovu ugovora zaključenog umjesto eksproprijacije ili arondacije,
8.    na prenos vlasništva na nepokretnostima na diplomatsko konzularna predstavništva pod uslovom reciprociteta,
9.    na prenos vlasništva na nepokretnostima po osnovu nasljeđa i poklona u slučajevima:
      - kada je nasljednik, odnosno poklonoprimac, prvog nasljednog reda, bračni drug ako je u drugom nasljednom redu, roditelji kada nasljeđuju i primaju na poklon od djece i maloljetna djeca bez oba roditelja,
      -    nasljednik drugog nasljednog reda kada nasljeđuje jedan stan pod uslovom da nema drugi stan i da je živio s ostaviocem u zajedničkom domaćinstvu i nasljednici, odnosno poklonoprimci, braća i sestre, pod uslovom da se ta imovina ne može otuđiti u roku od tri godine.
10.    na prenos vlasništva na novosagrađenim objektima kada se prodaju prvom kupcu, ako je prodavac pravno lice,
11.    na prenos vlasništva na nepokretnostima na osnovu pravosnažne sudske odluke donesene po osnovu dosjelosti ili poništenja kupoprodajnog ugovora,
12.    na prenos vlasništva na nepokretnostima koje se daju za vakufe, vjerske zadužbine i zaklade,
13.    na prenos vlasništva na nepokretnostima koje kupuju ili na drugi način stiču vlasništvo vjerske zajednice za svoje potrebe.
14.     na prenos vlasništva na nepokretnostima kada se unose prilikom osnivanja društva, kada se ulažu u kapital društva (dokapitalizacija), te kada se vraćaju istom licu koje je izvršilo ulaganje, pod uslovom da su takve nekretnine unesene u društvo i upisane u kapital društva i da se kao takve drže u kapitalu društva najmanje tri godine od dana upisa takvog ulaganja u sudski registar.

Gradsko vijeće i općinska vijeća mogu propisati pojedinačna oslobađanja u slučaju kada se promet nepokretnosti i prava vrši u cilju pokretanja proizvodnje i stimulisanja bržeg zapošljavanja nezaposlenih lica, uz ocjenu opravdanosti projekata i praćenje realizacije istih.


Iz naprijed navedenog jasno proizlazi kada se ne plaća porez na promet nepokretnosti. Ukoliko smatrate da Vam je pogrešno ili neosnovano naplaćen porez imate pravo podnijeti zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenog poreza, kamate i troškove prinudne naplate, a koji se podnosi poreskoj upravi u roku od tri godine od dana plaćanja poreza. O zahtjevu za povrat poreska uprava odlučuje rješenjem koje je dužna poreska uprava donijeti u roku od 20 dana od dana podnošenja zahtjeva /članak 18./.

Pozdrav.


Administrator je isključio postove neregristriranih posjetitelja

Info o forumu

Statistika foruma:   Ukupno korisnika: 5414  Ukupno tema: 1864  Ukupno anketa: 23  Ukupno postova: 100666647  Ukupno postova danas: 20
Info korisnika:   Najnoviji član :  ecetile   Članova online: 0   Gostiju online: 80
Online  Nema korisnika online
Tema
Novo
Zaključano
Tema
Novo
Zaključano
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
Usidreno
Aktivno
Novo/Aktivno
New/Closed
Novo/Usidreno
Closed/Active
Novo/Zaključano
Novo/Usidreno
Zaključano/Aktivno
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Sticky Active Locked
Aktivno/Usidreno
Usidreno/Zaključano
Usidreno/Aktivno/Zaključano